BOS:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.10.2015. Viimeisin muutos 15.11.2019.

1.Rekisterinpitäjä
Back Office Services Oy BOS (jäljempänä myös BOS), Y-tunnus: 0981057-9

Klovinpellontie 1-3 TORNI 1

02180 ESPOO

puh. +358 50 554 8400

esa.saukkonen@bos.fi

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Esa Saukkonen

Klovinpellontie 1-3

02180 ESPOO

puh. +358  50 554 8400

esa.saukkonen@bos.fi

3.Rekisterin nimi
Back Office Services Oy BOS:n asiakasrekisteri

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 JA 24 § rekisteripitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, asiakassuhteen kehittäminen ja palveluiden kehittäminen.

5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7.Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin nähdään tarpeelliseksi muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, verkkosivujen ja sosiaalisen median hallinnointia ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan 5 vuoden kuluessa asiakassuhteen/tarpeen loppumisesta.

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
BOS ei luovuta rekisteritietoja kellekään säännöllisesti. Viranomaispyynnöt käsitellään yksittäistapauksina.

9.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot säilytetään palvelimella EU:n tai ulkopuolella henkilötietolain sallimilla tavoilla. Tietojen käsittelijä noudattaa privacy shield -politiikkaa. Tietoja ei tulosteta BOS:n tietoturvakäytännön mukaan paperille (rekisteristä ei ole olemassa ns. manuaalista aineistoa).

Rekisteröityjen henkilötietoja BOS:n lukuun käsittelee Basecamp Ltd., Chicago, U.S.A.

10.Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-pilvipalvelimilla kolmannen osapuolen toimesta, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kiitos!

Voit nyt ladata
BOS:n rahanarvoiset hankinnasta maksuun
-prosessin kehittämisvinkit